Klompentrein

De klompentrein:

De NS zette op de nog niet geëlectrificeerde spoorlijnen een Trek – Duw combinatie in. Dit hield in dat er twee dieselloks uit de serie 22/2300 werden gebruikt met daar tussen in een stam passagiersrijtuigen. Zo gebeurde dit ook op de Nevenlijntjes in Noord Nederland. De Klompen dragende arbeiders die uit alle hoeken van Friesland kwamen, reisden per zo’n Trek – Duw combinatie naar de Coörporatieve Condens Fabriek (nu Royal Friesland Campina Diary Foods), Koopmans en Thomassen & Drijver allen gelegen naast de halte Leeuwarden – Achter de Hoven en algauw kreeg deze trein de bijnaam “Klompentrein.” Ditzelfde herhaalde zich nog eens tussen de jaren ’70-’85 toen de NS een materieel te kort had en deze combinatie zo nogmaals in zette. Ook werden deze treinen wel verreden door huurloks van de DB maar dan zonder verwarmingswagon, dit was niet nodig met de Duitse loks. De naam “Klompentrein” stamt al uit het Stoomtrein tijdperk maar kreeg in de jaren ’60-’70 pas echt landelijke bekendheid. De spoorlijn Leeuwarden – Groningen mag zich dan ook oprecht als enige “Klompentrein spoorlijn” noemen!!

The NS put on the not electrified railway lines a Push – Pull combination. This meant that two dieselloks from the series 22/2300 were used, and between the locos there were some passenger coaches wagons. This happend also at the Notheren lines of teh Netherlands. The Woodenshoes bearing workers who came from all corners of Friesland, traveled by such a push – pull combination to Coörporatieve Condensation Factory (now Royal Friesland Campina Diary Foods), Koopmans and Thomassen & Drijver, all near the stop Leeuwarden – Achter de Hoven, and soon got this train nicknamed “Klompentrein.” The same was repeated again between the ’70s -’85 when the NS had a material too short. These trains were also driven by leased DB locomotives but then without a heat wagon, that was notnecessary with the DB locomotives. This nickname is from the steamlocomotive period, but since the ’60-’70s it became realy famous. The railroad Leeuwarden – Groningen is the one and only “Woodenshoes line!!

Klompentrein komt aan op halte Leeuwarden – Achter de Hoven ergens begin jaren ’60 ©Frysk Argyf
Woodenshoestrain arrives at stop Leeuwarde – Achter de Hoven somwhere begin of the ’60s
Bijval van een Klompentrein te Deinum 1962.
Extra help from an Woodenshoestrain at Deinum 1962 . ©Frysk Archief
Bijval van NS 2241 en 2275 met trein 8964 bij Oudega (Lw-Stv) 17 juli 1972. NS 2241 and 2275 with train 8964 near Oudega
Klompentrein wachtend op station Veenwouden voor een kruising met een PlanU. Waiting moment for a Woodenshoestrain at station Veenwouden for a cross with an PlanU
Extra bijval van een Klompentrein te station Harlingen Haven.
Extra help from a Woodenshoestrain in Harlingen Haven
2333+2205 voor Klompentrein 8653 naar Groningen te Leeuwarden. 2333 + 2205 for woodenshoes train 8653 to Groningen in Leeuwarden 31-12-76
Een 4-stammetje met extra versterkingsrijtuig én de energiewagen als spitstrein Leeuwarden-Staveren v.v. na vertrek uit Leeuwarden. Op de achtergrond, de Frico kaas reclame bol. A 4 wagons train with extra reinforcement car and the energy car as a rush hour train Leeuwarden-Staveren v.v. after departure from Leeuwarden. In the background, the Frico cheese advertising sphere. Leeuwarden 1975
De Klompentrein in Schaal 1:87 (HO). De loks zijn van Roco (Oostenrijkse fabrikant) en zowel de passagiers als verwarmingswagon zijn van Artitec (Nederlands Fabrikant). ©Hanulveen
The Woodenshoe is also aviable in model scale 1:87 (HO) from Roco (Austrian factory) and the passengers and heating wagon are from Artitec (Factory in the Netherlands)