Post treinen

mP 3014+3002 op spoor 5A te Leeuwarden. mP 3014 + 3002 on track 5A in Leeuwarden 04-09-76
mP3019 te Leeuwarden op 14 januari 1989. mP3019 in Leeuwarden on January 14, 1989.
Twee mP3000 Posttreinen met aanhang te Leeuwarden. Two mP3000 Posttrains at Leeuwarden-CS