Post treinen

mP 3014+3002 op spoor 5A te Leeuwarden. mP 3014 + 3002 on track 5A in Leeuwarden 04-09-76
2 mP3000 Posttreinen met aanhang te Leeuwarden. Two mP3000 Posttrains at Leeuwarden-CS